Veiling- en Inzendvoorwaarden Venduehuis Dickhaut B.V.

A. Veilingvoorwaarden

De heer drs. J.P.T.G. Dohmen, directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Venduehuis Dickhaut B.V., tevens Veilingmeester, deelt hierdoor mede aan allen die aan de veiling deelnemen, dat de veiling wordt gehouden onder de hierna volgende voorwaarden en dat eenieder die aan de veiling deelneemt daardoor te kennen geeft dat hij/zij de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig aanvaardt. Venduehuis Dickhaut B.V. wordt verder in deze voorwaarden ook veilinghouder genoemd. Venduehuis Dickhaut B.V., verder ook te noemen ‘veilinghouder’ treedt op als bemiddelaar voor de inbrenger/verkoper. De koopovereenkomst wordt rechtstreeks gesloten tussen de inbrenger/verkoper en koper.

De veiling vindt plaats middels een biedprocedure onder leiding van voornoemde veilingmeester. Aan die veiling kunnen consumenten als ondernemingen deelnemen. de deelnemers kunnen zowel online als persoonlijk ter plekke van de veiling van veilinghuis Venduehuis Dickhaut B.V., Bredestraat 23-23A, Maastricht in aanwezigheid van de veilingmeester hun biedingen doen. De winnende bieder verbindt zich de zaken af te nemen en te betalen. Niet alleen kunnen de biedingen ter plaatse van het Venduehuis geschieden, ook ter veiling aangeboden zaken kunnen ter plaatse van het Venduehuis worden bekeken, bestudeerd en worden onderzocht tijdens de kijkdagen en na afspraak met het Venduehuis. Op grond van vorenstaande is bij een koopovereenkomst géén sprake van een koop op afstand.  

Artikel 1.

De koop geschiedt met een opgeld van 28% op de geboden prijs, te betalen tegelijk met de koopsom via bancaire betaling vooraf of contante betaling ter plekke van de veiling van veilinghuis Venduehuis Dickhaut B.V., Bredestraat 23-23A, Maastricht, in handen tegen kwitantie van Venduehuis Dickhaut B.V., in wettig Nederlands betaalmiddel, zonder korting of inhouding.

Artikel 2.

Alle goederen worden verkocht voetstoots zonder actie of refractie, in de toestand waarin het te verkopene zich op dat ogenblik van toewijzing bevindt.

Artikel 3.

3.1. Omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar beste kennis en weten van de zijde van Venduehuis Dickhaut B.V. gedaan te zijn en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op Venduehuis Dickhaut B.V. of onttrekking aan de plichten van de koper om de goederen tot zich te nemen en te betalen.

3.2. De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren tijdens de kijkdagen en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. De afwezigheid van enige verwijzing naar de conditie van een kavel in de catalogus of kavellijst houdt niet in dat het object in een goede staat verkeert of vrij is van beschadigingen, gebreken of restauraties.

3.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van afmetingen en van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, verfsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten is - onverminderd de artikelen 2 en 3 lid 1 t/m 3 - de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van de toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage, veroudering, verkleuring en restauraties)

3.5 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder

3.6 Voorts vervalt de bereidheid tot terugname indien de koper een gebrek aan het gekochte en een andere non-conformiteit constateert bij het afhalen van een gekochte zaak en hij deze zaak - ondanks zijn constatering - in ontvangst neemt en onder zich houdt.

Artikel 4.

Indien de omschrijving in de catalogus tijdens de veiling mondeling of schriftelijk werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan het publiek werd verstrekt, staat er voor Venduehuis Dickhaut B.V. geen bereidheid tot terugname.

Artikel 5.

Achter elk lotnummer staan twee prijzen vermeld. Zij zijn richtprijzen en dienen de aspirant bieders tot richtlijn.

Artikel 6.

Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en risico van de koper en is elke reclame uitgesloten.

Artikel 7.

Venduehuis Dickhaut B.V. heeft het recht bij toewijzing van elke koop terstond geheel of gedeeltelijke betaling te vorderen: Bij niet (tijdige) betaling van de gevorderde betaling voornoemd, kan de koop - buitengerechtelijk - worden ontbonden middels een schriftelijke verklaring en de zaken kunnen opnieuw worden geveild en het bod van de nalatige bieder niet weder worden aangenomen.

Artikel 8.

De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen en af te halen op de dagen en tijden genoemd onder de kop 'afgifte goederen' bij de catalogus, meestal binnen vier of vijf werkdagen na afloop van de veiling: dinsdag tussen 11:00 en 16.00 uur, woensdag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur. Voor goederen welke na deze datum niet zijn afgehaald zal een bedrag van € 2,50 per dag aan opslagkosten berekend worden, met een minimum van € 25 (excl. BTW).  

Artikel 9.

Bij niet tijdige betaling zal Venduehuis Dickhaut B.V. aan de koper 1,5% rente per maand in rekening brengen, te berekenen vanaf de datum van toewijzing tot het tijdstip van betaling. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 40,- voor rekening van de nalatige koper.

Artikel 10.

De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet op een opdracht van derden beroepen.

Artikel 11.

Indien de gekochte goederen niet afgehaald zijn binnen de termijn genoemd in art. 8, zo is de koper door dit feit zelf in gebreke en heeft Venduehuis Dickhaut B.V. het recht zonder verdere ingebrekestelling de koop buitengerechtelijk te ontbinden en een schadevergoeding te vorderen. Venduehuis Dickhaut heeft het recht de zaken die niet afgehaald zijn, onmiddellijk of later in het openbaar of uit de hand te verkopen; de nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor de kosten van de verkoop, terwijl hij geen aanspraak op een meerdere opbrengst kan maken.

Artikel 12.

Bij meningsverschillen tussen twee of meerdere bieders berust het absolute beslissingsrecht bij Venduehuis Dickhaut B.V.. Deze laatste heeft het recht vergissingen te herstellen en enig bod, zonder opgaaf van redenen, te weigeren, en de koop terstond te doen herveilen met dezelfde rechten.

Artikel 13.

Venduehuis Dickhaut B.V. behoudt zich het recht voor, de volgorde der verkoping te wijzigen, en nummers bijeen te voegen of te splitsen of nummers te laten uitvallen.

Artikel 14.

Schriftelijke opdrachten worden zonder kosten aanvaard en uitgevoerd. Venduehuis Dickhaut B.V. wordt geacht het gewenste lotnummer tegen de laagst mogelijke prijs voor de schriftelijke bieder te verwerven. Voor vergissingen en nalatigheden - te goeder trouw - in deze, aanvaardt Venduehuis Dickhaut B.V. geen aansprakelijkheid.

Artikel 15.

De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de veilingvoorwaarden.

Artikel 16.

Wanneer buiten de schuld van het Venduehuis Dickhaut B.V. door een technische storing de website van Venduehuis Dickhaut B.V. gedurende de laatste 24 uur van de veiling niet of nauwelijks bereikbaar is, dan behoudt Venduehuis Dickhaut B.V. zich het recht voor om de afsluiting van de veiling met maximaal 24 uur te verlengen.

Artikel 17.

De koper wordt geacht bekend te zijn met het volgrecht. De Nederlandse regering heeft in 2004 een wetsvoorstel ingediend om het volgrecht op te nemen in de Auteurswet 1912 (artikel 43a en volgende). Deze wetswijziging is op 1 april 2006 in werking getreden. Op grond van deze regeling geldt het volgrecht alleen voor verkoop waarbij de professionele handel - kunsthandelaren, galeries en veilinghuizen - is betrokken als koper, verkoper of tussenhandelaar. Vanaf 1 januari 2012 werd het volgrecht uitgebreid: het geldt nu ook voor kunstwerken waarvan de kunstenaar minder dan 70 jaar geleden overleden.

Artikel 18.

De koper wordt geacht bekend te zijn met onze privacyverklaring. Deze is te vinden op onze website. Deze privacyverklaring is onderdeel van onze AVG complicancy. De AVG is Europeese wetgeving en van kracht sinds 25 mei 2018. Consumentenrecht is van toepassing tijdens onze veiling.

B. Inzendvoorwaarden

De heer drs. J.P.T.G. Dohmen, directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Venduehuis Dickhaut B.V. deelt hierdoor mede aan allen die aan de veiling deelnemen, dat de veiling wordt gehouden onder de hierna volgende voorwaarden en dat eenieder die aan de veiling deelneemt daardoor te kennen geeft dat hij/zij de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig aanvaardt. Venduehuis Dickhaut B.V. wordt verder in deze voorwaarden ook veilinghouder genoemd. Venduehuis Dickhaut B.V., verder ook te noemen ‘veilinghouder’ treedt op als bemiddelaar voor de inbrenger/verkoper. De koopovereenkomst wordt rechtstreeks gesloten tussen de inbrenger/verkoper en koper.

Artikel 1.

De verkoper geeft aan de veilinghouder opdracht de door hem ingezonden en door de veilinghouder in ontvangst genomen roerende zaken te onderzoeken, te taxeren en zorg te dragen voor bemiddeling van de verkoop. De ontvangst van roerende zaken verplicht de veilinghouder niet deze voor de verkoop te bemiddelen of in veiling te brengen. Indien de veilinghouder de roerende zaken niet voor de verkoop wenst te bemiddelen of deze niet wenst in te brengen in de veiling, zal zij dit binnen vier weken aan de verkoper mededelen. De veilinghouder heeft het recht te bepalen in welke van zijn veilingen een roerend goed zal worden verkocht.

Artikel 2.

In geval van verkoop bedraagt de aan de veilinghouder verschuldigde commissie 16%, en eenmalig €17,50 administratiekosten zoals op het inzendcontract is vermeld, van de som waarvoor het verkochte is afgeslagen.

Artikel 3.

Het opnemen van roerende zaken in een veiling of uitsluiting daarvan, evenals enige mededeling met betrekking tot een goed in de veilingcatalogus of in een brochure van komende verkopingen, staat uitsluitend ter beoordeling van de veilinghouder, die gerechtigd is deskundigen te raadplegen zonder met betrekking daartoe enige verantwoordelijkheid te aanvaarden, evenmin als met betrekking tot gegeven adviezen betreffende roerende zaken of verkoop daarvan. De verkoper vrijwaart de veilinghouder volledig tegen iedere aanspraak met betrekking tot of in verband met de roerende zaken en de verkoop daarvan.

Artikel 4.

De verkoper machtigt de veilinghouder alle roerende zaken dan wel enkele stuks te verkopen onder door de veilinghouder vast te stellen veilingvoorwaarden. De veilinghouder stelt een minimumprijs vast, waar de verkoper vooraf mee instemt. De verkoper mag niet op zijn eigen inzending (laten) bieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5.

De verkoper verklaart ermee in te stemmen dat de veilinghouder zich in zijn/haar veilingvoorwaarden bereid heeft verklaard om geveilde roerende zaken tegen gelijktijdige restitutie van koopprijs en opgeld terug te nemen, indien de koper binnen een periode van vier weken na verkoop ten genoegen van verkoper bewijst dat de verstrekte omschrijving zodanig onjuist is, dat indien de juiste omschrijving aan de koper bekend was geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Verkoper machtigt onherroepelijk de veilinghouder bij naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder van toepassing zijn van die omstandigheden, de koop ongedaan te maken tegen restitutie van koopprijs en opgeld. Door het ontbieden van de koop geldt het goed of de roerende zaken als onverkocht in de zin van artikel 7 van deze voorwaarden.

Artikel 6.

De veilinghouder betaalt aan de verkoper de opbrengst van de verkoop verminderd met alle te zijnen laste komende kosten, zoals kosten voor restauratie, reparatie, waarborg, transportkosten en eventuele van te voren afgesproken overige kosten, mits hij de koopsom volledig heeft ontvangen van de koper en door de koper geen beroep op ontbinding van de verkoop is gedaan in de zin van artikel 5 van deze voorwaarden, welk beroep op ontbinding door de veilinghouder is erkend, dan wel als geen ontbinding van de verkoop in de zin van artikel 7 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden.
Enkel en alleen indien de veilinghouder de volledige koopsom en de door de koper te betalen opslagkosten volledig heeft ontvangen, vindt betaling plaats binnen 30 werkdagen na de verkoop, tenzij een bericht als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden van de koper is ontvangen of een ontbinding van de verkoop in de zin van artikel 7 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden. Indien de betaling door de koper later plaatsvindt, is de veilinghouder gerechtigd de doorbetaling aan de inbrenger op te schorten.
De veilinghouder is gerechtigd om, nadat bij in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijk vonnis een verkoop van roerende zaken van verkoper is ontbonden, de aan verkoper betaalde koopsom terug te vorderen, alsmede alle overige ten gevolgen van deze gerechtelijke ontbinding door veilinghouder geleden schade, waaronder ook gerechtelijke kosten en interessen, van verkoper te vorderen, voorzover deze gerechtelijke ontbinding van een verkoop te wijten is aan onjuiste mededelingen of opgaven van verkoper of overig aan verkoper te wijten handelen of nalaten, één een ander naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder.

Artikel 7.

Tevens is de veilinghouder onherroepelijk gemachtigd na verkoop bij overschrijding van de betalingstermijn door de koper, de koop namens de verkoper te ontbinden. De alsdan onverkochte roerende zaken kunnen eventueel bij een volgende veiling opnieuw worden verkocht. Als verkoopprijs op basis waarvan met de verkoper zal worden afgerekend in de zin van artikel 6 van deze voorwaarden, geldt de prijs gerealiseerd in de verkoop in herveiling in de zin van dit artikel. Op de verkoop in herveiling is het gestelde in deze ontvangstvoorwaarden weer geheel van toepassing. De verkoper erkent uitdrukkelijk het recht van de veilinghouder om zijn schade en kosten op de koper die de betalingstermijn overschrijdt, dan wel over te gaan tot ontbinding van de koop, dan wel eerst nakoming te vorderen van de koper om vervolgens, indien deze vordering niet slaagt, alsnog tot ontbinding van de koop in de zin van dit artikel over te gaan.

Artikel 8.

Alle door de veilinghouder in ontvangst genomen roerende zaken zijn verzekerd voor een naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder passende waarde tegen brand en inbraak zolang zij zich in zijn/haar veilinggebouw of in een andere door hem/haar gekozen opslagplaats bevinden. De verkoper is gerechtigd een ontvangstbewijs te vorderen voor de door de veilinghouder in ontvangst genomen roerende zaken.

Artikel 9.

De veilinghouder is gerechtigd maatregelen te treffen voor opslag bij derden van ingezonden of afgegeven roerende zaken.

Artikel 10.

Instructies voor de bestemming van gebruikt verpakkingsmateriaal dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de roerende zaken te worden gegeven daar dit anders bij gebrek aan opslagruimte zal moeten worden vernietigd.

Artikel 11.

Roerende zaken welke aan de veilinghouder zijn gezonden of afgegeven en niet door de veilinghouder ter verkoop worden aangenomen en bewaard, dienen door de inzender binnen 7 dagen na schriftelijk en/of telefonisch bericht van de veilinghouder door de inbrenger opgehaald te worden. Voor goederen welke na deze datum niet zijn afgehaald zal een bedrag van € 2,50 per dag aan opslagkosten berekend worden, met een minimum van € 25 (excl. BTW). 

Artikel 12.

Indien een goed eenmaal ter veiling is aangeboden kan het niet worden teruggenomen dan na betaling van 30% of minder naar uitsluitend oordeel van de veilinghouder van de overeengekomen limietprijs of, indien geen limietprijs is overeengekomen, van de prijs waarvoor de veilinghouder de roerende zaak taxeert, verhoogd met alle eventuele gemaakte kosten. In het geval dat een inzending aanleiding geeft tot een geschil, dienen de kosten van juridische bijstand van Venduehuis Dickhaut B.V. vergoed te worden. Indien de verkoper niet tevreden is met deze taxatie kan hertaxatie, voor zijn kosten, plaatsvinden door drie op het gebied van de roerende zaak beëdigde taxateurs of makelaars waarvan één benoemd wordt door de veilinghouder, één door de verkoper en de derde door de twee reeds benoemde taxateurs. Bij afwijkende waarde na hertaxatie zal deze afwijkende waarde van toepassing zijn voor dit artikel.

Artikel 13.

Indien de veilinghouder opdracht krijgt een woning totaal te ontruimen behoudt hij/zij zich het recht om roerende zaken van ontruiming uit te sluiten en/of om roerende zaken die zijns/haars inziens niet geschikt zijn voor de veiling van Kunst en Antiek, na overleg met de inbrenger, in te brengen in de Inboedelveiling, zonder limietprijzen.

Artikel 14.

Afwijking van de ontvangstvoorwaarden is alleen mogelijk indien en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk door veilinghouder aanvaard.

Artikel 15.

De inbrenger wordt geacht bekend te zijn met onze privacyverklaring. Deze is te vinden op onze website. Deze privacyverklaring is onderdeel van onze AVG complicancy. De AVG is Europese wetgeving en van kracht sinds 25 mei 2018.

© 2009-2024 Venduehuis Dickhaut® | Bredestraat 23a, 6211 HA Maastricht, Nederland | tel. +31-43-3213095 | fax +31-43-3259384

Deze website maakt gebruik van cookies t.b.v. Google Analytics.

Veiling- en inzendvoorwaarden | Privacyverklaring